Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 109325 View view 54.198.92.22 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  กระบวนการสร้างความสุข....สุขที่ไม่เล็กจากชุมชน บันทักเมื่อ 27/03/2017 ( 1200)

 

กระบวนการสร้างความสุข....สุขที่ไม่เล็กจากชุมชน

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมและงานส่งเสริมสุขภาพจิตของชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ(DHS)

“... ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้มาจากทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น และช่วยกันแก้ไขปัญหา  การมีผู้นำที่เข้มแข็ง รวมไปถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภายนอก ไม่ว่าจะเป็น หน่วยทหาร โรงเรียนต่างๆ......”(สัมภาษณ์แกนนำหมู่ที่ 10 บ้านสะกุดแฟบ จากเวทีสรุปผลการดำเนินงานชุมชนตำบลวิหารแดง จ.สระบุรี)

“ประทับใจ  เห็นรอยยิ้มและความสุขของคนในชุมชน  เห็นความเข้มแข็งของการรวมกลุ่ม ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม”(สัมภาษณ์แกนนำหมู่ที่ 6 บ้านปลายคลอง 22 จากเวทีสรุปผลการดำเนินงานชุมชน ตำบลพระอาจารย์ จ.นครนายก)

“ความร่วมมือที่เกิดจากทุกฝ่าย เช่น เครือข่ายจากสาธารณสุข อสม. รพ.สต.ในพื้นที่มาทำกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่ดี และ Top Model เป็นวิธีที่ทำให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น”(สัมภาษณ์แกนนำหมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด จากเวทีสรุปผลการดำเนินงานชุมชนตำบลวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา)

“เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มวัย  ตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ การประชาสัมพันธ์ จนถึงวันดำเนินการจริงและการแก้ไขปัญหาระหว่างการจัดกิจกรรม  ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการร่วมรับผิดชอบต่อกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนร่วมกัน”(สัมภาษณ์แกนนำหมู่ที่ 2 บ้านท่ามะนาว จากเวทีสรุปผลการดำเนินงานชุมชนตำบลท่ามะนาว จ.ลพบุรี)

หนึ่งในเสียงสะท้อนจากผลสำเร็จของการดำเนินงาน “โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เขตสุขภาพที่ 4” เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างสุขในชุมชน และส่งเสริมการสร้างสุขในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed- Method) ในกลุ่มเป้าหมาย 4 ตำบล ได้แก่ ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ต.วิหารแดงอ.วิหารแดง       จ.สระบุรี ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์  จ.นครนายก และ ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการวิจัยได้ใช้เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี(Top Model) เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ ทุกความคิดเห็นได้รับการยอมรับ ไม่ถูกตัดสิน  ถูก-ผิด และทุกความคิดมีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนด้วยกันทั้งสิ้น โดยผลลัพธ์การดำเนินงาน พบว่า

1. เกิดการเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเอง และการยอมรับคุณค่าซึ่งกันและกัน 

2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และชุมชน 

3. เกิดการพัฒนาแกนนำ เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน 

4. เกิดการรวมกลุ่ม ชมรม เพื่อต่อยอดการดำเนินงาน และพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในอนาคต 

5. เกิดภาคีเครือข่ายในการทำงาน ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

   

          “บทความนี้เป็นเพียงการสะท้อนมุมมองและประสบการณ์การดำเนินงานสร้างสุขในชุมชนนำร่อง  โดยมุ่งหวังเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และสร้างพลังการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน อันจะนำไปสู่การต่อยอดความเข้มแข็งในการพัฒนางานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิ(District Health System) ต่อไป”

       ด้วยรักและศรัทธา

คณะผู้วิจัย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  เบอร์โทรติดต่อ  02-147-0902, Fax 02-147-0903
ติดต่อผู้ดูแล mhcr04@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4