Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 109319 View view 54.198.92.22 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  เรื่องของความสุข บันทักเมื่อ 27/03/2017 ( 810)

 "เรื่องของ"ความสุข"
     กระทรวงสาธารณสุขของเราได้วางเป้าหมายในยุทธศาสตร์ของกระทรวงไว้ว่า "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" ซึ่งประชาชนสุขภาพดีนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สุขภาพที่ดีต้องประกอบทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งสุขภาพจิตดีเป็นเรื่องของความสุขนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นความสุขของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิตได้ให้นิยามของ สุขภาพจิต ไว้ว่า "สุขภาพจิตดี คือ สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป"
     การวัดความสุขจะวัดใน 3 ประเด็น คือ 1)ระดับความสุข-ทุกข์ เป็นการประเมินความสุขโดยรวม ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี 2)ศักยภาพในการสร้างความสุข สมรรถนะหรือความสามารถภายในจิตใจ คุณภาพของจิตใจ คุณธรรม ความดีงาม 3)ปัจจัยในการกำหนดความสุข เช่น ครอบครัว สุขภาพ รายได้ เวลา เพื่อน ชุมชน ศาสนา การเข้าถึงบริการของรัฐ ระบบงานในองค์กร ความผูกพันในองค์กร
     องค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันความสุขสากล เพื่อกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกได้ทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้ประชากรประเทศมีความสุขมากขึ้น และสนับสนุนให้จัดทำรายงานความสุขโลก ความสุขคนไทย จากรายงานความสุขโลกปี 2556 ประเทศไทยมีระดับคะแนนการมีอารมณ์ดีเป็นอับดับ 8 ของโลกและอันดับ 2 ของเอเซียรองจากลาว มีคะแนนการมีอารมณ์เสียน้อยเป็นอันดับ 14 ของโลกและอันดับ 5 ของประเทศ รองจาก พม่า ไต้หวัน ลาว จีน และมีความพึงพอใจในชีวิตเป็นลำดับ 52 ของโลกและอันดับ 5 ของเอเซีย รองจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย โดยรวม คะแนนนความพึงพอใจในชีวิตสะท้อนสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อต่อการมีชีวิตที่ดี ขณะที่คะแนนอารมณ์ความรู้สึกสะท้อนสภาพจิตใจในแต่ละวัน รายงานฉบับดังกล่าวสรุปปัจจัยที่กำหนดระดับความพอใจในชีวิตของประชาชนในประเทศต่างๆ 5 ประการ ได้แก่ ระดับรายได้ จำนวนปีที่มีสุขภาพดี มีคนที่จะช่วยเหลือในยามต้องการ ความมีอิสระ การไม่มีการแพร่ระบาดของคอรัปชั่น
     อาจมีคนถามความสุขนั้นดีอย่างไร ความสุขนั้นส่งผลให้สุขภาพดี มีอายุขัยยาวขึ้น เพิ่มรายได้และการสร้างผลผลิตของหน่วยงานและประเทศ ลดพฤติกรรมเสี่ยงและเพิ่มพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงค์ การสร้างสุขนั้นมีทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ทุกฝ่ายทุกระดับต้องร่วมด้วยช่วยกัน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่นการขจัดปัญญาคอรัปชั่น การสร้างความเท่าเทียม เป็นธรรม สร้างธรรมาภิบาลจึงเป็นปัจจัยเอื้อที่สำคัญต่อการมีความสุขของคนในองค์กรหรือประเทศ
มีเครื่องมือที่น่าสนใจมาแนะนำ คือ บัญญัติสุข10ประการ(พัฒนาโดยนพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล)เป็นคำแนะนำสำหรับประชาชน เพื่อช่วยเติมความสุขให้ผู้สนใจ ในแต่ละบัญญัติมีประโยชน์ในการเติมความสุขในแง่มุมที่แตกต่างกัน สามารถเลือกปฏิบัติตามบัญญัติที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับตัวเองหรือเลือกที่ตนเองไม่คุ้น เพื่อเรียนรู้วิธีเติมสุขในรูปแบบใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้คะแนนจากแบบประเมินความสุขคนไทยเป็นแนวทางในการเลือกบัญญัติที่เหมาะกับตนเองมาใช้ ผู้สนใจสามารถทำแบบประเมินความสุขและเลือกบัญญัติสุขผ่านแอพพลิเคชัน"ความสุขคนไทย" ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ อ. นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ที่ท่านได้ศึกษาวิจัยและสรุปเรื่องราวของความสุขไว้ให้เราได้นำมาแบ่งปันสู่กัน 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  เบอร์โทรติดต่อ  02-147-0902, Fax 02-147-0903
ติดต่อผู้ดูแล mhcr04@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4