Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 106707 View view 54.210.61.41 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : นโยบายกรมสุขภาพจิต  บันทักเมื่อ 28/12/2016 11:20 น.

นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจําปี 2560 - 2561

>> Download <<

 

 

              กรมสุขภาพจิตมุงมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ “การเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิตชั้นนําในระดับอาเซียน”

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิตที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการ และหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการพัฒนางานและชี้นํา

ทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ มีความเชี่ยวชาญในงานวิชาการ งานบริการ และงานบริหารจัดการด้าน

สุขภาพจิตและจิตเวช รวมทั้งเพิ่มความเป็นเลิศในงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนในระดับ

ตติยภูมิขั้นสูง  ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตของ

ประชาชนในทุกกลุ่มวัย  ทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะวิกฤต  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนางานสาธารณสุข

ของประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน อันจะนําสู่การบรรลุเป็าหมาย 

“ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข”

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  เบอร์โทรติดต่อ  
ติดต่อผู้ดูแล 
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4