รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน)
วันที่ 22/02/2019 เวลา 15:05 น. (37)
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ 6 เดือน)
วันที่ 22/02/2019
เวลา 16:05 น. (33)
  แผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ประจำปี 2562
วันที่ 22/02/2019
เวลา 09:24 น. (40)
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
วันที่ 24/01/2019
เวลา 06:27 น. (142)
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2019 (84)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2019 (81)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2019 (86)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2019 (77)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/11/2018 (317)