กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  >>  บริการประชาชน  >>  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต พ.ศ.2560       

   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560     

   พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551       

   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     

  พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2553     

  พ.ร.บ.สุขภาพจิต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562   

  พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545     

  พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545     

  พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561     

  พรบ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559     

  ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560     

  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561   

  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561  

  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548