>>  บริการประชาชน   >>   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  >>  มาตรา 9(8)

 

   มาตรา 9(8)  ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

   มาตรา 9(8)  สรุปผลการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนของหน่วยงาน(แบบ สขร.1)โดยแยกเป็นรายเดือน

 

   มาตรา 9(8)  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ  1  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้

ข้อ 2  ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนดังนี้

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้

ข้อ 4  ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้

ข้อ 5  ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้

ข้อ 6  ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้

 

   มาตรา 9(8)  งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

    • >> ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

 

   มาตรา 9(8)  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

 

   มาตรา 9(8)  ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง