ศูนย์ราชการใสสะอาด


  >>  บริการประชาชน  >>  ศูนย์ราชการใสสะอาด


      ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  


        

          ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  


        

          แผนดำเนินงาน 


        

          การปฎิบัติงาน


        

          แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 


        

          การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 


        

          การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


        

          การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


        

          เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


        

          การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต


        

          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


        

          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


        

       ส่งเสริมคุณธรรม