ผลการปฏิบัติงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี

  >>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >>   ผลการปฏิบัติงาน

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน

    • ปีงบประมาณ 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน

    • ปีงบประมาณ 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน

 


 

 


 

 


 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน

   • ปีงบประมาณ 2564

   • ปีงบประมาณ 2563

 


 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

   • ปีงบประมาณ 2563

 

   • ปีงบประมาณ 2562

 

 


 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2564

 

 


 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ

   • ปีงบประมาณ 2563

   • ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 2562

 


 • ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 


 

 • ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

 


 

 • ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561