ผลการปฏิบัติงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี

  >>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >>   ผลการปฏิบัติงาน

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน ปีงบประมาณ 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน

 


 

  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน ปีงบประมาณ 2563

 


 

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน ปีงบประมาณ 2563

 


 


 

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  ปีงบประมาณ 2562

 


  • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 2562

 


  • ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

 


 

  • ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561