ผลการปฏิบัติงาน


  >>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >>   ผลการปฏิบัติงาน

 • รายงาน PMQA

    • ปีงบประมาณ 2565

DOC210622-21062022121959

 

 


 

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน

    • ปีงบประมาณ 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน

    • ปีงบประมาณ 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน

 


 

 


 

 


 • ผลงานโดดเด่น

  • แบบเสนอผลงานโดดเด่นจาการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

 


  • แบบวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

    • ปีงบประมาณ 2565


 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

   • ปีงบประมาณ 2565

37.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ

   • ปีงบประมาณ 2564

38.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ

   • ปีงบประมาณ 2563

 


 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

   • ปีงบประมาณ 2563

 

   • ปีงบประมาณ 2562

 

 


 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ

  • ปีงบประมาณ 2564
   • รอบ 11 เดือน

 

 


 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

   • ปีงบประมาณ 2565

 

 


 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ

   • ปีงบประมาณ 2563

   • ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 2562

 


 • ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 


 

 • ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

 


 

 • ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561