ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

  >>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >>   ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

 • แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 2566_2570_edit

 


 • แผนที่ยุทธศาตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

   • ปีงบประมาณ2566

 

 


 • แผนงานโครงการและงบประมาณ

   • ประจำปี 2566

แผนงานโครงการ

 


 • รายละเอียดงบจัดสรรปีงบประมาณ

   • ประจำปี 2564

รายละเอียดงบประมาณจัดสรร 2564

 


 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

   • ปีงบประมาณ 2565

   

 


 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   • งบประมาณ 2565

36.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตป

 


 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี

   • ปีงบประมาณ 2565
36.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์สุขภา