Category: จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา / ประกาศผลสอบราคา

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา / ประกาศผลสอบราคา

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี > โพสทั้งหมด > จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา / ประกาศผลสอบราคา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสุขภาพจิตเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1 ตค 63 ถึง ธค63)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1 ตค 63 ถึง ธค63)

รายงานการจัดซื้อรายเดือน สขร1 ตค 63 ถึง ธค63

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1)

รายงานการจัดซื้อรายเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2563

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้องโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้องโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เรื่อง ยกเลิกประ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงาน 2 ชั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน ค.ส.ล. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กย 63)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กย 63)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กย 63)สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กย 63)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562- สิงหาคม 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562- สิงหาคม 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562- สิงหาคม 2563)รายงานการจัดซื้อรายเดือน ตค 62 ถึง สค 63

สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กค 63)

สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กค 63)

สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กค 63)สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กค 63)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563)สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-มิย 63)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563)สขร1 (ศุนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สขร.1)สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ

ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

  • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

รายงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

รายงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

รายงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

  • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

รายงานผลการพิจารณและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

รายงานผลการพิจารณและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

รายงานผลการพิจารณและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

  • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ ทะเบียน กร 4612 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ ทะเบียน กร 4612 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ ทะเบียน กร 4612 นนทบุรี

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<